Informacje

Tutaj znajdą Państwo ważne informacje i komunikaty, a także aktualizowany zbiór aktów prawnych i wzorów dokumentów do pobrania.
W przypadku spraw lokalowych (przerwy w dostawach mediów, naprawy, zmiany w rozliczeniach itp.) zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu WIRTUALNE OSIEDLE

Logowanie

Komunikaty

Dokumenty

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r. ws. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r Nr 109 poz. 1156)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity) Dz.U.01.124.1361 2001.11.30 zm. Dz.U.01.125.1368 2003.01.01 zm. przen. Dz.U.01.110.1189Dz.U.02.169.1387Dz.U.03.42.363 2003.07.01 zm. Dz.U.03.42.363 2005.02.05 zm. Dz.U.04.172.1804
Do góry