Oferta dla wspólnot

ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

• Pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego zarządcy;
• Utworzenie regulaminu i statutu dla wspólnoty mieszkaniowej;
• przygotowanie i uzyskanie pozwoleń oraz dokumentów dla założenia wspólnoty mieszkaniowej;
• Założenie konta wspólnoty w banku;
• Prowadzenie rachunkowości i sposobu rozdysponowania kosztów zarządzania wspólnotą między mieszkańcami;
• Tworzenie projektów uchwał, zarządzeń i zebrań wszystkich właścicieli mieszkań.

ADMINISTRACJA

• Aktualizowanie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców;
• Założenie i posiadanie na użytek odpowiednich organów książki obiektu budowlanego;
• Kompleksowa obsługa umów i negocjacji przy ich zawieraniu i anektowaniu zmian z dostawcami gazu, wody, wywozu nieczystości, energii cieplnej, energii elektrycznej;
• Reprezentowanie całej wspólnoty przed wszelkiego rodzaju urzędami i organami;
• Pełna dyspozycja i kompleksowe informacje odnośnie wszystkich spraw lokalowych i wspólnoty;
• Zapewnienie pomieszczenia odpowiedniego do prowadzenia zebrań wspólnoty;
• Zwołanie i przewodniczenie zebraniom wspólnoty;
• Przygotowanie sprawozdania finansowego za ostatni rok do udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty.

OBSŁUGA PRAWNA

• Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed osobami fizycznymi i prawnymi, m.in. pocztą, bankami;
• Reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
• Przygotowywanie pism, opinii, generowanie wezwań;
• Udzielanie pomocy i doradztwo w każdej sprawie;
• Opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów, umów);
• Przeprowadzanie przedsądowej windykacji należności, dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień;
• Pomoc w protokolarnym przejęciu nieruchomości w zarząd wraz z ich dokumentacją finansową, prawną i techniczną;
• Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości.

OBSŁUGA RACHUNKU BANKOWEGO

• Otworzenie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek – wybór banku lub typu rachunku zależy od decyzji wspólnoty;
• Obsługa finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej;
• Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej;
• Udostępnianie drogą elektroniczną uchwał i informacji o rozliczeniach poszczególnych lokali oraz informacji dotyczących nieruchomości (dostępne po zalogowaniu);
• Przygotowanie i składanie stosownych deklaracji podatkowych oraz reprezentowanie przed organami skarbowymi w imieniu wspólnoty;
• Sporządzanie sprawozdań finansowych.

KSIĘGOWOŚĆ

• Obsługa księgowo-finansowa;
• Ewidencja kosztów, zaliczek i rozliczeń odnoszących się do nieruchomości;
• Archiwizacja dokumentów wraz z możliwością wydania odpowiednim osobom lub organom;
• Ewidencja wszelkich kosztów zarządu nieruchomością.

WINDYKACJA

• Przesyłanie najemcom lokali opłat, rachunków, faktur wg terminu spłaty;
• Wysyłanie monitów i upomnień dłużnikom;
• Możliwość pozwu sądowego przy braku efektywności innych działań uregulowania należności;
• Naliczanie odsetek za nieterminową opłatę;
• Kompleksowa windykacja kosztów związanych z działalnością nieruchomości.

KONSERWACJA URZĄDZEŃ

• Pełen nadzór nad przeglądami technicznymi;
• Tworzenie i realizacja założonego harmonogramu remontów i prac;
• Zgłoszenia konserwacji urządzeń z powodu upływu terminu legalizacji lub spowodowanych stanem faktycznym i efektywnością działania urządzeń;
• Zarządzanie kontrolą pomieszczeń, budynków i instalacji;
• Współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego;
• Dobór najodpowiedniejszych firm utrzymujących i serwisujących;
• Sprawozdania ze stanu technicznego i prowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych.

USŁUGI PORZĄDKOWE; ODŚNIEŻANIE; UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH

• Pełna kontrola czystości wszystkich korytarzy, pomieszczeń, budynków oraz placów, skwerów, terenów zielonych, które podlegają pod wspólnotę;
• Zapewnienie czystości i bezpieczeństwa na terenach zewnętrznych;
• Usuwanie wszelkich niepożądanych skutków zdarzeń: awarie, zniszczenia z powodu sił natury.

Do góry